ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
คู่มือให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (SD 17 06 004) แก้ไขครั้งที่ 10 วันที่ประกาศใช้ 9 ก.ค. 2562

การทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทางเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing) ปี พ.ศ. 2563


         

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน


9  ก.ย. 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้รับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
8  ก.ย. 2563
การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙ ให้กับนักกีฬาฟุตบอลไทยลีกในจังหวัดศรีสะเกษ
16  ก.ค. 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เรื่องเล่าเร้าพลัง” และ “Popular Vote”
29  มิ.ย. 2563
🔰 ขอขอบพระคุณ 🔰 ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ ศูนย์วิทยาศาสต
28  ก.พ. 2563
การประชุมเสวนาบูรณาการเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10
28  ก.พ. 2563
ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการตรวจโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ

นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2563
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2020
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์