ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
คู่มือให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (SD 17 06 004) แก้ไขครั้งที่ 11 วันที่ประกาศใช้ 4 ม.ค. 2564


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี มีนโยบายไม่ตัดสินผล (Decision Rule)

หากประสงค์ต้องการค่าความไม่แน่นอนของการวัด
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ใน แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่าง


โปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing) ปี พ.ศ. 2564  
การทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทางเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดซื้อจัดจ้าง ผลการสำรวจความพึงพอใจ รายงานงบทดลอง
         

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง


23  มี.ค. 2564
ประกาศเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริต "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" (DMSc Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
4  มี.ค. 2564
การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ
28  ม.ค. 2564
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตปี2564
8  ธ.ค. 2563
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
17  พ.ย. 2563
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563
11  พ.ย. 2563
การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ

นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2564
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2021
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์