การทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทางเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.๒๕๖๒
โปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing) ปี2563


         


ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน


28  ก.พ. 2563
การประชุมเสวนาบูรณาการเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10
28  ก.พ. 2563
ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการตรวจโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
19  ธ.ค. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายฯ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
17  ธ.ค. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายฯ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
12  ธ.ค. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
27  พ.ย. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายฯ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ

นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2563
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2020
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์