รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
การทดสอบอาหาร ยา วัตถุเสพติด สมุนไพร เครื่องสำอาง พิษวิทยา และรังสี
(update 25 ก.พ. 2564)ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม รวม 7 ประการ


Link โปรแกรม iLab Plus สำหรับผู้ขอรับบริการ (ลงทะเบียนในระบบ แล้วสามารถดาวน์โหลด e-report ได้ด้วยตนเอง)

ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
   (คู่มือให้บริการ(SD 17 06 004)) แก้ไขครั้งที่ 11 วันที่ประกาศใช้ 4 ม.ค. 2564ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี มีนโยบายไม่ตัดสินผล (Decision Rule)

หากประสงค์ต้องการค่าความไม่แน่นอนของการวัด
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ใน แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่าง


โปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing) ปี พ.ศ. 2564  
การทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทางเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดซื้อจัดจ้าง ผลการสำรวจความพึงพอใจ รายงานงบทดลอง
         

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง


23  ส.ค. 2564
การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 (Surveillance Visit) จากหน่วยงานภายนอก
11  ส.ค. 2564
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
15  ก.ค. 2564
กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day เนื่องใน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๔
15  ก.ค. 2564
เรื่องเล่าเสริมพลังในสถานการณ์วิกฤต เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงาน
23  มี.ค. 2564
ประกาศเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริต "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" (DMSc Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
4  มี.ค. 2564
การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ

นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2564
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2021
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์