กฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับกรม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มอบอำนาจให้กรมดำเนินการ