Downloadsเอกสารดาวน์โหลด


เอกสารการประชุมเสวนา "บูรณาการเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10" วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
  01-นวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  02-การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดประเทศไทย โดย นางหรรษา ไทยศรี 
  03-การตรวจเชื้อวัณโรค ด้วยวิธี TB-LAMP โดย ดร.เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ  
  04-แบบสำรวจความสนใจในการเข้าร่วมการทดสอบการตรวจวัณโรคด้วยทีบี-แลมป์   
  05-ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC): โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease 2019 : COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี   
  06-พันธกิจห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการเฝ้าระวังโรค โดย ทนพญ.นันทวรรณ เมฆา  
  07-สถานการณ์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 โดย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10  
  08-การป้องกันและควบคุมโรคของพันธุกรรมเพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ โดย นางมลุลี แสนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย  

-
 ใบสั่งซื้อชุดทดสอบ 
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Molecular Genetics Database of Poisonous For Clinical Toxicology: A Food Poisioning incident in Thailand" วันที่ 29 พฤษภาคม2562 ( 352 MB จำนวน 51 หน้า)