ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
 ปีงบประมาณ 2563
     
รอบที่ 1 (6เดือน)

 ปีงบประมาณ 2562
     
รอบที่ 1 (6เดือน)
     รอบที่ 2 (12 เดือน)

 ปีงบประมาณ 2561
     รอบที่ 1
     รอบที่ 2