องค์กรคุณธรรม แผนส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี   ( 28 พ.ค.2562)
 รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2561-มีนาคม2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  ( 28 พ.ค.2562)

 แผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปรงใสปี2561-รอบ12  

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การพัฒนาการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงกำหนดมาตรการภายในตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

 การสั่งการหรือกำหนดผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรับทราบแนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

2. มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5. มาตรการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ