องค์กรคุณธรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน  
 การถอดองค์ความรู้จากผลการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม ในปีงบประมาณ 2564  
 กิจกรรมเพิ่มเติมจากคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงาน  
 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินที่อยู่ในระดับ "ดีเด่น" และ "ดีมาก" ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1  
 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กรไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติของบุคลากร  
          แบบสรุปรายงานการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก  
          ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน  
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564  
 ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลง และมีการ ลงนามรับทราบคุณธรรมหลักของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรม  
 รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมระดมความคิดในการกำหนดคุณธรรมหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  
 สรุปพฤติกรรมพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  
 คำสั่งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  


 แผนส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี   ( 28 พ.ค.2562)
 รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2561-มีนาคม2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  ( 28 พ.ค.2562)

 แผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปรงใสปี2561-รอบ12  

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การพัฒนาการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงกำหนดมาตรการภายในตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

 การสั่งการหรือกำหนดผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรับทราบแนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

2. มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5. มาตรการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ