ผลงานวิจัยปี2562ผลงานที่ได้นำเสนอเวทีประชุมวิชาการ/ การตีพิมพ์ในวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2562
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผลงานหลัก

การนำเสนอผลงาน

รูปแบบการนำเสนอและรางวัลที่ได้รับ

ประชุมวิชาการ
(ระบุแหล่งและปี พ.ศ.)

ตีพิมพ์วารสาร
(ระบุแหล่งและปี พ.ศ.)

1

Desoxy-D2PM: สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่

 Full Paper

ภณิดา รัตนานุกูล

-

วารสารสำนักงานป.ป.ส. ปีที่ 35 ฉบับที่ 1(ตุลาคม 2561-มกราคม 2562)

-

2

ครั้งแรกที่พบ Desoxy-D2PM วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนัก

 Abstract     Full Paper

ภณิดา รัตนานุกูล

ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ.2562
วันที่ 25-27กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมรามากาเด้น กรุงเทพมหานคร

-

Poster presentation

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3

3

การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี

 Abstract     Full Paper

ภณิดา รัตนานุกูล

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

-

Oral presentation

4

การศึกษาคุณภาพยาเม็ดฮาโลเพอริดอลในโรงพยาบาลและโรงงานผลิต ปีงบประมาณ 2561

 Abstract     Full Paper

ภิทรากรณ์ ศรีมงคล

ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ.2562
วันที่ 25-27กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมรามากาเด้น กรุงเทพมหานคร

-

Poster presentation

5

สถานการณ์ยาแผนปัจจุบันที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

 Abstract     Full Paper

กนกวรรณ มุจรินทร์

 

ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ.2562
วันที่ 25-27กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมรามากาเด้น กรุงเทพมหานคร

-

Poster presentation

6

การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์ Beta-carotene ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรฟักข้าว โดยวิธี HPLC

 Abstract    
 Full Paper

กนกวรรณ มุจรินทร์

 

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค

เมืองทองธานี

-

Poster presentation

7

คุณภาพยาแคปซูลอินโดเมทาซิน

 Abstract       Full Paper

จริยา สุขผล

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

-

Poster presentation

8

สถานการณ์การเสพกัญชาของผู้เสพยาเสพติดหรือใช้ยา  ในเขตสุขภาพที่ 10

 Abstract     Full Paper

โชติกา องอาจณรงค์

การประชุมวิชาการครึ่งปี เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

-

Poster presentation

9

สถานการณ์ไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางประเภทบำรุงผิวในเขตสุขภาพที่ 10

 Abstract     Full Paper

เสนีย์  พลราช

ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ.2562
วันที่ 25-27กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมรามากาเด้น กรุงเทพมหานคร

-

Poster presentation

10

ปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายจากแหล่งผลิตอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 Abstract     Full Paper

อตินุช นารถน้ำพอง

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

-

Oral presentation

11

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบกช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562ในเขตสุขภาพที่ 10

 Abstract     Full Paper

อตินุช นารถน้ำพอง

การประชุมวิชาการครึ่งปี เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

-

Poster presentation

12

การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง

 Abstract     Full Paper

ประคอง  นิลวิเชียร

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

-

Poster presentation

13

คุณภาพอาหารกลุ่มซูชิที่จำหน่ายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ 2561

 Abstract     Full Paper

สมพร  เอมโอษฐ์

การประชุมวิชาการครึ่งปี เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

-

Poster presentation

14

ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทำจากแป้ง ระหว่าง พ.ศ. 2556-2561

 Abstract     Full Paper

สมพร  เอมโอษฐ์

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

-

Poster presentation

 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ2

15

ความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของอาหารกลุ่มซูชิที่จำหน่ายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีปี พ.ศ.2561

 Abstract     Full Paper

วิภาวดี  รากแก่น

การประชุมวิชาการครึ่งปี เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

-

Poster presentation

 

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น

16

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลไม้พร้อมบริโภคที่จำหน่ายบริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

 Abstract     Full Paper

ลิลิต  อินทนา

การประชุมวิชาการครึ่งปี เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

-

Poster presentation

17

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2558-2561

 Abstract     Full Paper

ลิลิต  อินทนา

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

-

Poster presentation

18

การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยา ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเขต สุขภาพที่10 ปีพ.ศ. 2560

 Abstract     Full Paper

สุดารัตน์ แก้วมณี

การประชุมวิชาการครึ่งปี เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

-

Poster presentation

19

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ การทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560 2561

 Abstract     Full Paper

ขวัญใจ วังคะฮาต

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

-

Oral presentation

20

สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2557-2561

 Abstract     Full Paper

สุทิศ  จันทร์พันธ์

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

-

Poster presentation

21

คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2561

 Abstract     Full Paper

วิภาวดี เจียรกุล

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

-

Poster presentation

22

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส ในจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง ตุลาคม 2557-กันยายน 2561: ผลจากห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี

 Abstract     Full Paper

จันทร์ฉาย คำแสน

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

-

Poster presentation

23

การประยุกต์ใช้ TB FasAmp ในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มสเมียร์ลบ ระหว่างปี 2556-2560: ผลจากห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

 Abstract     Full Paper

จันทร์ฉาย คำแสน

-

วารสารกรมการแพทย์
ปีที่
44 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
2562

-

24

เดงกีซีโรทัยป์ในเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างตุลาคม 2554 – กรกฎาคม 2559: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

 Abstract     Full Paper

จันทร์ฉาย คำแสน

-

วารสารวิชาการสาธารณสุขปีที่ 28 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

-

25

การพัฒนาวิธีหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยวิธี Headspace GC-NPD 
(ดำเนินการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่)

 Poster

อติชาต สีลวานิช

ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

-

Poster presentation

26

Desoxy-D2PM: จากการตรวจพบสู่มาตรการควบคุมทางกฎหมาย


 Abstract     Full Paper

ภณิดา รัตนานุกูล 

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562 วันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

-

Poster presentation

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น

 

ผู้ให้ข้อมูล นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2562