บัญชีองค์ความรู้ปี2562บัญชีการนำเสนอองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
(จำนวน 122 เรื่อง แยกเป็นด้านวิชาการ 39 เรื่อง และเรื่องทั่วไป 83 เรื่อง)

ลำดับที่

ชื่อเรื่องนำเสนอด้านวิชาการ

ประเภท

ชื่อผู้นำเสนอ

วันที่นำเสนอ

1

การบริหารสัญญา กรณีศึกษาและข้อเสนอแนะ

ด้านวิชาการ

นายฐาปนพงศ์   พัดทาป

15 ม.ค. 62

2

การพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านวิชาการ

นางสาวนาถอนงค์  โสภาพิมพ์

5 มี.ค. 62

3

การจัดทำหนังสือราชการ

ด้านวิชาการ

นางอัมพวัน    พรมสอน

15 ม.ค. 62

4

การบันทึกบัญชีในระบบ GF MIS

ด้านวิชาการ

นางสาวราตรี  ชิณโชติ

5 ก.พ. 62

5

ว่าด้วยงานการเงินและเอกสารการเบิกจ่าย

ด้านวิชาการ

นางสาวดวงฤดี  ทองแสง

5 มี.ค. 62

6

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

ด้านวิชาการ

นางศุภวรรณ  เกตุอินทร์

2 พ.ค. 62

7

การจัดการข้อร้องเรียน

ด้านวิชาการ

นางสาวดลยา    บุญนิ่ม

17 พ.ค. 62

8

นมของหนู

ด้านวิชาการ

นางพัชราภรณ์  เกียรตินิติประวัติ

21 มิ.ย. 62

9

ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทำมาจากแป้ง ระหว่าง พ.ศ.2556-2561

ด้านวิชาการ

นางสมพร  เอมโอษฐ์

25 ธ.ค. 61

10

นวัตกรรมโฟมยางธรรมชาติสำหรับสกัดสารอินทรีย์

ด้านวิชาการ

นางสาวชรินรัตน์  ศิริธรรม

17 พ.ค. 62

11

การศึกษาคุณภาพเครื่องดื่มที่จำหน่ายหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

ด้านวิชาการ

นางสุจิตรา   แสนทวีสุข

4 มิ.ย. 62

12

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนมโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2558-2561

ด้านวิชาการ

นายลิลิต  อินทนา

13 ธ.ค. 61

13

การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ.2560

ด้านวิชาการ

นางสุดารัตน์   แก้วมณี

18 เม.ย. 62

14

ทำ Rack ใช้เองใน Lab

ด้านวิชาการ

นางวิภาวดี  รากแก่น

2 พ.ค. 62

15

ขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

ด้านวิชาการ

นายสุทธิพงษ์  แสงโชติ

21 มิ.ย. 62

16

การจัดการสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำดื่ม

ด้านวิชาการ

นางโชติกา   องอาจณรงค์

21 มิ.ย. 62

17

การเรียนรู้การทำแล็ป ดีเอ็นเอ พืช

ด้านทั่วไป

นายเสนีย์   พลราช

18 เม.ย. 62

18

ปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันประกอบอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้านวิชาการ

นางสาวอตินุช  นารถน้ำพอง

13 ธ.ค. 61

19

การประเมินชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง

ด้านวิชาการ

นางประคอง  นิลวิเชียร

13 ธ.ค. 61

20

การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์ Beta-carotene ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพรฟักข้าว โดยวิธี HPLC

ด้านวิชาการ

นางกนกวรรณ  มุจรินทร์

25 ธ.ค. 61

21

สถานการณ์กลุ่มยาลดความอ้วนที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ด้านวิชาการ

นางกนกวรรณ  มุจรินทร์

4 มิ.ย. 62

22

การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์การหาปริมาณไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี

ด้านวิชาการ

นางสาวภณิดา  รัตนานุกูล

13 ธ.ค. 61

23

Desoxy-D2PM พบได้อย่างไรในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ด้านวิชาการ

นางสาวภณิดา  รัตนานุกูล

18 เม.ย. 62

24

การศึกษาคุณภาพยาเม็ดอะมิทริปไทลีนในโรงพยาบาลโรงงานผลิตยาและร้านขายยา ปีงบประมาณ 2561

ด้านวิชาการ

นางสาวภิทรากรณ์   ศรีมงคล

4 มิ.ย. 62

25

คุณภาพยาแคปซูลอินโดเมทาซิน

ด้านวิชาการ

นางสาวจริยา  สุขผล

13 ธ.ค. 61

26

ลดฟอง SLS ง่ายนิดเดียว

ด้านวิชาการ

นางสาวจริยา  สุขผล

2 พ.ค. 62

27

การประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560-2561

ด้านวิชาการ

นางขวัญใจ  วังคะฮาต

25 ธ.ค. 61

28

การตรวจวิเคราะห์ยีนแพ้ยา

ด้านวิชาการ

นางขวัญใจ  วังคะฮาต

17 พ.ค. 62

29

คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2561

ด้านวิชาการ

นางวิภาวดี  เจียรกุล

 13 ธ.ค. 61

30

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีสในจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง ตุลาคม 2557-กันยายน 2561 : ผลจากห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ด้านวิชาการ

นางสาวจันทร์ฉาย  คำแสน

13 ธ.ค. 61

31

การศึกษาชนิดและสายพันธุ์ไข้หวัดเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2557-2561

ด้านวิชาการ

นายสุทิศ  จันทร์พันธ์

13 ธ.ค. 61

32

วิธีเก็บสำเนารายงานผลวิเคราะห์ที่สามารถตรวจสอบค้นหาได้ง่าย

ด้านวิชาการ

นายเชษฐชีวัน  เอมโอษฐ์

5 มี.ค. 62

33

การพิมพ์หนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ)ด้วยโปรแกรม Microsoft word

ด้านวิชาการ

นางสาวอิสราณี    ติดวงษา

5 ก.พ. 62

34

รู้ไว้ไกลโทษ การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาให้แก่ คู่สัญญา

ด้านวิชาการ

นางสาวอิสราณี    ติดวงษา

17 พ.ค. 62

35

ขั้นตอนการให้บริการตรวจวิเคราะห์งานรับตัวอย่าง

ด้านวิชาการ

นางสาววิภาวร   สำลีใย

2 เม.ย. 62

36

การใช้เครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานเบื้องต้น

ด้านทั่วไป

นายบำรุง       ศรไชย

2 เม.ย. 62

37

แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ด้านวิชาการ

นางสาวอารยา   พละมัย

21 มิ.ย. 62

38

การใช้คำในหนังสือราชการ

ด้านวิชาการ

นายพุฒิพัฒน์   นพราช

5 ก.พ. 62

39

การเข้าถึงการใช้งานในระบบ DOC

ด้านวิชาการ

นางสาวจารุณี    เครือจันทึก

 18 เม.ย.62

40

ขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือ

ด้านวิชาการ

นางสาวณัฐธิดา   สัมพันธ์

4 มิ.ย. 62

41

การขยายพันธุ์ปลากัดง่าย ๆ ด้วยอุปกรณ์ภายในบ้าน

เรื่องทั่วไป

นายฐาปนพงศ์   พัดทาป

2 พ.ค. 62

42

10 ผลไม้ทีเด็ด ดับกระหาย คลายร้อน

เรื่องทั่วไป

นางสาวนาถอนงค์  โสภาพิมพ์

2 พ.ค. 62

43

เคล็ดไม่ลับกับราดหน้าหมูนุ๊มนุ่ม

เรื่องทั่วไป

นางอัมพวัน    พรมสอน

17 พ.ค. 62

44

เคล็ดลับหน้าใสด้วยสูตรมะขามเปียก

เรื่องทั่วไป

นางสาวราตรี  ชิณโชติ

4 มิ.ย. 62

45

เบาหวิว...เบาหวาน

เรื่องทั่วไป

นางสาวดวงฤดี  ทองแสง

2 พ.ค. 62

46

รู้เขารู้เรา : เขตสุขภาพที่ 10

เรื่องทั่วไป

นางศุภวรรณ  เกตุอินทร์

5 มี.ค. 62

47

ความเชื่อกับตัวเลขบนป้ายทะเบียนรถ

เรื่องทั่วไป

นางสาวดลยา    บุญนิ่ม

5 ก.พ. 62

48

19 วัน เหมือน 19 ปี มิตรภาพและความอบอุ่น

เรื่องทั่วไป

นางพัชราภรณ์  เกียรตินิติประวัติ

5 ก.พ. 62

49

เรื่องของน้องน้ำ

เรื่องทั่วไป

นางสมพร  เอมโอษฐ์

21 มิ.ย. 62

50

มากกว่าคำว่า...วิจัยในแดนญี่ปุ่น

เรื่องทั่วไป

นางสาวชรินรัตน์  ศิริธรรม

21 มิ.ย. 62

51

แนวคิดการพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษ

เรื่องทั่วไป

นางสุจิตรา   แสนทวีสุข

9 เม.ย. 62

52

การแปลงหน่วย

เรื่องทั่วไป

นายลิลิต  อินทนา

18 เม.ย. 62

53

ออกกำลังกาย

เรื่องทั่วไป

นางสุดารัตน์   แก้วมณี

15 ม.ค. 62

54

ทำรายงานง่าย ๆ ด้วย PIVOT TABLE

เรื่องทั่วไป

นางวิภาวดี  รากแก่น

9 เม.ย. 62

55

สุขภาพดีไม่มีขาย

เรื่องทั่วไป

นายสุทธิพงษ์  แสงโชติ

5 ก.พ. 62

56

Fit & Firm มีจริงมั้ย ?

เรื่องทั่วไป

นางโชติกา   องอาจณรงค์

2 เม.ย. 62

57

ขี้เหล็ก

เรื่องทั่วไป

นายเสนีย์   พลราช

2 เม.ย. 62

58

ความสัมพันธ์ทางสถิติ

เรื่องทั่วไป

นางสาวอตินุช  นารถน้ำพอง

9 เม.ย. 62

59

รักษาฝ้ากับยาทรานซามินซี

เรื่องทั่วไป

นางประคอง  นิลวิเชียร

17 พ.ค. 62

60

พลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

เรื่องทั่วไป

นายอติชาต  สีลวานิช

2 พ.ค. 62

61

แอ่วเชียงใหม่

เรื่องทั่วไป

นายอติชาต  สีลวานิช

21 มิ.ย. 62

62

การแพ้ยาและการจัดการผู้ป่วยแพ้ยาทานยาอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

เรื่องทั่วไป

นางสาวภิทรากรณ์   ศรีมงคล

5 ก.พ. 62

63

ถ่ายภาพใกล้ ๆ นำมาใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือ

เรื่องทั่วไป

นายพีรพงษ์  แสงประดับ

15 ม.ค. 62

64

ก่อนจะได้ PIVOT TABLE และ PIVOT CHART

เรื่องทั่วไป

นายพีรพงษ์  แสงประดับ

21 มิ.ย. 62

65

เตรียมตัวก่อนวันเกษียณ

เรื่องทั่วไป

นางวิภาวดี  เจียรกุล

4 มิ.ย. 62

66

POCT

เรื่องทั่วไป

นางสาวจันทร์ฉาย  คำแสน

2 พ.ค. 62

67

ความรู้สถิติเบื้องต้น

เรื่องทั่วไป

นายสุทิศ  จันทร์พันธ์

2 พ.ค. 62

68

ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศอาคารปฎิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ด้านวิชาการ

นายอดิชัย  แสนทวีสุข

9 เม.ย. 62

69

ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศอาคารปฎิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (ต่อเนื่อง)

ด้านวิชาการ

นายอดิชัย  แสนทวีสุข

17 พ.ค.62

70

7 ข้อดีของการดื่มเบียร์

เรื่องทั่วไป

นายเชษฐชีวัน  เอมโอษฐ์

17 พ.ค. 62

71

นักสะสมเหรียญกษาปณ์ตราแผ่นดิน

เรื่องทั่วไป

นายทวี  คืนกระโทก

5 มี.ค. 62

72

การประโยชน์จากกระดาษรีไซเคิล

เรื่องทั่วไป

นายทวี  คืนกระโทก

4 มิ.ย. 62

73

การทำกระถางดอกไม้แบบประหยัด

เรื่องทั่วไป

นายวิมล  กลิ่นบัว

5 มี.ค. 62

74

การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

เรื่องทั่วไป

นายวิมล  กลิ่นบัว

4 มิ.ย. 62

75

การคัดแยกขยะเริ่มได้ที่ตัวเรา

เรื่องทั่วไป

นายกอบกิจ  ศิริรัตนานนท์

9 เม.ย. 62

76

ขนมหม้อแกงสูตรบังหลอด

เรื่องทั่วไป

นายกอบกิจ  ศิริรัตนานนท์

17 พ.ค. 62

77

วิธีแก้ปัญหาเรื่องน้ำไม่สะอาดโดยใช้ผ้ากรอง

เรื่องทั่วไป

นางสาวศศิญา  ผาเวช

9 เม.ย. 62

78

วิธีปลูกต้นอ่อนผักบุ้งในตะกร้า

เรื่องทั่วไป

นางสาวศศิญา  ผาเวช

4 มิ.ย. 62

79

ความภูมิใจที่เทียบค่าไม่ได้

เรื่องทั่วไป

นายขจรศักดิ์  พฤฒิยากร

15 ม.ค. 62

80

เตรียมไว้ก่อน...ย่อมดีแน่

เรื่องทั่วไป

นายขจรศักดิ์  พฤฒิยากร

21 มิ.ย. 62

81

การดูแลเสื้อกาวน์

เรื่องทั่วไป

นายธนสาร  บังศรี

2 เม.ย. 62

82

การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางจุลชีววิทยาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้ความดันไอน้ำ

เรื่องทั่วไป

นายธนสาร  บังศรี

17 พ.ค. 62

83

การแก้ปัญหาแบบอริยสัจ 4

เรื่องทั่วไป

นางสาวรังสินันท์   พัฒนพันธ์

15 ม.ค. 62

84

คาถามหาเสน่ห์

เรื่องทั่วไป

นางสาวรังสินันท์   พัฒนพันธ์

9 เม.ย. 62

85

สิ่งประดิษฐ์ พิชิตใจ

เรื่องทั่วไป

นางสาวนพมาศ  กล้าหาญ

2 เม.ย. 62

86

ง่าย ๆ แค่ใช้ Facebook

เรื่องทั่วไป

นางสาวนพมาศ  กล้าหาญ

18 เม.ย. 62

87

ง่าย ๆ แค่จินตนาการ

เรื่องทั่วไป

นางสาวประชาพร   ผลสิน

9 เม.ย. 62

88

ชีวจิตสุขภาพกับหญ้าหว๊านหวาน

เรื่องทั่วไป

นางสาวประชาพร   ผลสิน

17 พ.ค. 62

89

App for you

เรื่องทั่วไป

นางสาวอรุณี    ศิริปี

9 เม.ย. 62

90

มีเรื่องจะบอก

เรื่องทั่วไป

นางสาวอรุณี    ศิริปี

4 มิ.ย. 62

91

วิธีการจัดการเครื่องแก้วล้างให้เสร็จทันใช้งาน

เรื่องทั่วไป

นางสาวเมตตา   แสงทอง

5 ก.พ. 62

92

เทคนิคการถูบ้านที่รู้ใจแม่บ้านอย่างเรา

เรื่องทั่วไป

นางสาวเมตตา   แสงทอง

9 เม.ย. 62

93

Online Oncar

เรื่องทั่วไป

นางสาวนงนุช   พริ้งเพราะ

15 ม.ค. 62

94

Pivot Table & Pivot Chart เพื่อสร้างงาน & สร้างเงิน

เรื่องทั่วไป

นางสาวนงนุช   พริ้งเพราะ

2 พ.ค. 62

95

การทำ Intermittent Fasting

เรื่องทั่วไป

นางสาวเกศณี     ศรีวรรณ

9 เม.ย. 62

96

Mind Map (ผังความคิด)

เรื่องทั่วไป

นางสาวเกศณี     ศรีวรรณ

17 พ.ค. 62

97

มหัศจรรย์หมาน้อย

เรื่องทั่วไป

นางสาวจันทรา   โสภาวรรณ์

2 เม.ย. 62

98

การทำน้ำยาล้างจานมะกรูด

เรื่องทั่วไป

นางสาวจันทรา   โสภาวรรณ์

18 เม.ย. 62

99

ไมโครเวฟแบบบ้าน ๆ

เรื่องทั่วไป

นางขวัญใจ        จันทา

2 เม.ย. 62

100

ข้าวต้มโคม

เรื่องทั่วไป

นางขวัญใจ        จันทา

4 มิ.ย. 62

101

สองวิธีง่าย ๆ ขจัดคราบหมากฝรั่ง

เรื่องทั่วไป

นางสาววิภาวร   สำลีใย

18 เม.ย. 62

102

การใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์

เรื่องทั่วไป

นางสาวนิภาพร    ทวีญาติ

15 ม.ค. 62

103

บอกลาปัญหาสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

เรื่องทั่วไป

นางสาวนิภาพร    ทวีญาติ

18 เม.ย. 62

104

การทำซุป (อาหารไทย) หน่อไม้

เรื่องทั่วไป

นายบำรุง       ศรไชย

18 เม.ย. 62

105

ไมโครโฟน

เรื่องทั่วไป

นายอภิชาติ  ทองแสง

5 ก.พ. 62

106

ของว่าง ยามว่าง ๆ

เรื่องทั่วไป

นายอภิชาติ  ทองแสง

2 พ.ค. 62

107

เคล็ดลับการนอนหลับให้สนิท (ยังหายใจ)

เรื่องทั่วไป

นายบุญมี   รุ่งเรือง

15 ม.ค. 62

108

เทคนิคการจำ

เรื่องทั่วไป

นายบุญมี   รุ่งเรือง

4 มิ.ย. 62

109

เคล็ดลับต้มไก่ให้น่ารับประทาน

เรื่องทั่วไป

นายบุญนำ      นนทการ

2 เม.ย. 62

110

วิธีซ่อมมิเตอร์น้ำแบบบุญนำ

เรื่องทั่วไป

นายบุญนำ      นนทการ

17 พ.ค. 62

111

เคล็ด (ไม่) ลับ กิน "ผลไม้" อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เรื่องทั่วไป

นางสาวอารยา   พละมัย

2 พ.ค. 62

112

Print screen หลบไป Snip มาแล้ว

เรื่องทั่วไป

นางสาวอรุโณทัย   มนัสธรรมกุล

2 เม.ย. 62

113

สิทธิควรรู้ก่อนคลอด

เรื่องทั่วไป

นางสาวอรุโณทัย   มนัสธรรมกุล

21 มิ.ย. 62

114

เทคนิคการทอดปลาส้มไม่ให้ติดกระทะ

เรื่องทั่วไป

นายพุฒิพัฒน์   นพราช

18 เม.ย. 62

115

การกดเงินไม่ใช้บัตร

เรื่องทั่วไป

นางสาวจารุณี    เครือจันทึก

5 ก.พ. 62

116

การเลือกใช้ยางรถยนต์

เรื่องทั่วไป

นายสมเจตน์    ยุคลธร

15 ม.ค. 62

117

Why Auto gear By Art

เรื่องทั่วไป

นายสมเจตน์    ยุคลธร

21 มิ.ย. 62

118

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

เรื่องทั่วไป

นางสาวณัฐธิดา   สัมพันธ์

2 เม.ย. 62

119

การผสมเทียมสุกร

เรื่องทั่วไป

นางสาวนันทกาล  โหตระไวศยะ

2 เม.ย. 62

120

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วย)

เรื่องทั่วไป

นางสาวนันทกาล  โหตระไวศยะ

18 เม.ย. 62

121

ยาและสมุนไพรที่ส่งผลต่อการทำงานของไต

เรื่องทั่วไป

นศภ.วิรากร  กลิ่นสุคนธ์

5 มี.ค. 62

122

Probiotic (โพรไบโอติก)

เรื่องทั่วไป

นศภ.กวินธิดา  ธรรมศิโรจน์

5 มี.ค. 62


ปรับปรุงข้อมูล 3 กรกฎาคม 2562
คณะทำงานจัดการความรู้ (KM) ปี 2562