การจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตามแบบ สขร.1

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 045 312230-4 ต่อ 701, 710, 711