บัญชีองค์ความรู้ปี2563บัญชีการนำเสนอองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
(จำนวน 118 เรื่อง แยกเป็นด้านวิชาการ 62 เรื่อง และเรื่องทั่วไป 56 เรื่อง)

No

ชื่อเรื่องนำเสนอด้านวิชาการ

ประเภท

ชื่อผู้นำเสนอ

วันที่นำเสนอ

1

การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์เอกลักษณ์ยากลุ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิค RP-HPLC

วิชาการ

นางสาวภณิดา รัตนานุกูล

22-พ.ย.-62

2

เกรดของสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

วิชาการ

นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง

22-พ.ย.-62

3

การอ่านใบรับรองผลและการประเมินผลการสอบเทียบ

วิชาการ

นางวิภาวดี  รากแก่น

20-มี.ค.-63

4

จากโรคสู่แลปวัณโรค

วิชาการ

นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน

22-พ.ย.-62

5

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

วิชาการ

นายพุฒิพัฒน์ นพราช

22-พ.ย.-62

6

การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิยาของน้ำดื่มประชารัฐจังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ.2562

วิชาการ

นางสุดารัตน์ แก้วมณี

29-พ.ย.-62

7

สีสันในงานด้านจุลฯ

วิชาการ

นางสุจิตรา แสนทวีสุข

29-พ.ย.-62

8

Body composition

วิชาการ

นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน

29-พ.ย.-62

9

การบำรุงรักษาเครื่อง Gas chromatography

วิชาการ

นางโชติกา องอาจณรงค์

29-พ.ย.-62

10

PT provider คืออะไรน๊า

วิชาการ

นางขวัญใจ วังคะฮาต

29-พ.ย.-62

11

ตัวดูดซับแบบแม่เหล็กสำหรับสกัดสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

วิชาการ

นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม

29-พ.ย.-62

12

รายงานผลการปฏิบัติงานของยานพาหนะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วิชาการ

นายกอบกิจ ศิริรัตนานนท์

29-พ.ย.-62

13

Hood version 2

วิชาการ

นางสาวอรุณี ศิริปี

29-พ.ย.-62

14

หนาวนี้ระวังโรคหัดและหัดเยอรมัน

วิชาการ

นางวิภาวดี เจียรกุล

29-พ.ย.-62

15

เพิ่มขั้นตอน...แต่ลดระยะเวลาและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ 2 เท่าใน 1 วัน

วิชาการ

นางกนกวรรณ มุจรินทร์

29-พ.ย.-62

16

การตรวจสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในพริก

วิชาการ

นายอติชาต สีลวานิช

29-พ.ย.-62

17

อาหารเลี้ยงเชื้อ

วิชาการ

นายลิลิต อินทนา

13-ธ.ค.-62

18

ความแตกต่างของการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง

วิชาการ

นางสาวดวงฤดี ทองแสง

13-ธ.ค.-62

19

การเพิ่มโครงการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)

วิชาการ

นางขวัญใจ จันทา

13-ธ.ค.-62

20

การพัฒนาและการทดสอบความถูกต้องชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันประกอบอาหาร

วิชาการ

นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง

13-ธ.ค.-62

21

การยืมเอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

วิชาการ

นางสาวนันทกาล โตระไวศยะ

13-ธ.ค.-62

22

การบำรุงรักษา purge valve HPLC Agilent 1260 Prime II

วิชาการ

นางสาวภิทรากรณ์ ศรีมงคล

13-ธ.ค.-62

23

เมื่อวัฎภาคเคลื่อนที่บน TLC plate ไม่เป็นเป็นแนวตรง

วิชาการ

นางสาวจริยา สุขผล

13-ธ.ค.-62

24

การพัฒนากระบวนการตรวจทานรายงานด้วยโปรแกรม microsoft access

วิชาการ

นายพีรพงษ์ แสงประดับ

13-ธ.ค.-62

25

ความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด NC

วิชาการ

นางศุภวรรณ เกตุอินทร์

20-ธ.ค.-62

26

การจัดทำเอกสารคุณภาพ

วิชาการ

นางสาวณัฐธิดา สัมพันธ์

20-ธ.ค.-62

27

การจัดทำแผนปฏิบัติงานงานออกทดสอบเครื่องทดสอบเอ็กเรย์

วิชาการ

นางสาวจันทรา โสภาวรรณ์

20-ธ.ค.-62

28

ตู้อบร้อน

วิชาการ

นายธนสาร บังศรี

20-ธ.ค.-62

29

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารไนไทรต์และไนเทรตในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดย HPLC

วิชาการ

นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ

20-ธ.ค.-62

30

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วิชาการ

นางสาวประชาพร ผลสิน

20-ธ.ค.-62

31

การตรวจหาเชื้อ coliforms bacteria และ escherichia coli ในน้ำบริโภคและน้ำชนิดต่างๆ

วิชาการ

นางวิภาวดี รากแก่น

20-ธ.ค.-62

32

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์แปรรูปที่จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี

วิชาการ

นายลิลิต อินทนา

20-ธ.ค.-62

33

การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความ

วิชาการ

นางศุภวรรณ เกตุอินทร์

10-ม.ค.-63

34

รายงานผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

วิชาการ

นายเสนีย์ พลราช

10-ม.ค.-63

35

กระบวนการรับส่งตัวอย่างติดเชื้ออันตรายร้ายแรง

วิชาการ

นายสุทิศ จันทร์พันธ์

10-ม.ค.-63

36

ประสบการณ์การเป็นพยานศาลคดียาบ้าในปัสสาวะ

วิชาการ

นางประคอง นิลวิเชียร

24-ม.ค.-63

37

ความพร้อมในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Biological Safety Level 3 (BSL3)

วิชาการ

นายอดิชัย แสนทวีสุข

24-ม.ค.-63

38

การประเมินคุณภาพของสีเสียด

วิชาการ

นางกนกวรรณ มุจรินทร์

24-ม.ค.-63

39

แพ้ยาหรือไม่รู้ได้ด้วยการตรวจยีน

วิชาการ

นางสาวนพมาศ กล้าหาญ

24-ม.ค.-63

40

การจัดการการตรวจติดตามภายใน

วิชาการ

นางสาวดลยา บุญนิ่ม

24-ม.ค.-63

41

วิเคราะห์และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

วิชาการ

นายฐาปนพงศ์ พัดทาป

7-ก.พ.-63

42

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

วิชาการ

นางวิภาวดี เจียรกุล

7-ก.พ.-63

43

ปฏิบัติการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้้าดื่มประชารัฐจังหวัดศรีสะเกษ

วิชาการ

นางสุดารัตน์ แก้วมณี

7-ก.พ.-63

44

การทวนสอบวิธีการตรวจเอกลักษณ์สเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยเทคนิค HPLC

วิชาการ

นางสาวภิทรากรณ์ ศรีมงคล

7-ก.พ.-63

45

ห้องแก๊ส

วิชาการ

นายอติชาต สีลวานิช

7-ก.พ.-63

46

เตรียมตัวอย่างยาน้ำแขวนตะกอน

วิชาการ

นางสาวจริยา สุขผล

7-ก.พ.-63

47

การใช้งานโปรแกรมระบบเอกสารคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI)

วิชาการ

นางสาวดลยา บุญนิ่ม

21-ก.พ.-63

48

ระบบปรับอากาศห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

วิชาการ

นายพีรพงษ์ แสงประดับ

21-ก.พ.-63

49

SALTING OUT

วิชาการ

นางโชติกา องอาจณรงค์

21-ก.พ.-63

50

Medium Agar

วิชาการ

นายสุทธิพงษ์ แสงโชติ

21-ก.พ.-63

51

ยาโครงการ ฯ 90 วันทำการ

วิชาการ

นางสาวภณิดา รัตนานุกูล

21-ก.พ.-63

52

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารกลุ่มซูชิที่จำหน่ายในเขตสุขภาพ 10 ปี 2562

วิชาการ

นางสมพร เอมโอษฐ์

6-มี.ค.-63

53

การจัดการเอกสารงานตรวจวิเคราะห์ยาบ้าในปัสสาวะ

วิชาการ

นางประคอง นิลวิเชียร

6-มี.ค.-63

54

การบริหารจัดการตรวจเชื้อ COVID-19 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

วิชาการ

นายสุทิศ จันทร์พันธ์

6-มี.ค.-63

55

สารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร

วิชาการ

นางสมพร เอมโอษฐ์

20-มี.ค.-63

56

ลองฝึกตอบ False accept หรือ False reject ด้วย Decision rule (กฎการตัดสินใจ)

วิชาการ

นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม

20-มี.ค.-63

57

การดำเนินการพัฒนาชุดทดสอบ Staphylococcus aureus แบบกระดาษ

วิชาการ

นางสุจิตรา แสนทวีสุข

20-มี.ค.-63

58

ICP -OES กับเคล็ดไม่ลับ

วิชาการ

นางสาวอรุณี ศิริปี

20-มี.ค.-63

59

การทำแล็บ TLC และ GC-MS ให้ใช้ได้

วิชาการ

นายเสนีย์ พลราช

20-มี.ค.-63

60

รู้ทันเชื้อ

วิชาการ

นายสุทธิพงษ์  แสงโชติ 

20-มี.ค.-63

61

ลูกน้ำสำคัญอย่างไร

วิชาการ

นายขจรศักดิ์ พฤติยากร

20-มี.ค.-63

62

การประเมินความพร้อมห้องปฏิบัติการที่มีความประสงค์เปิดบริการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

วิชาการ

นายอดิชัย แสนทวีสุข

20-มี.ค.-63

 

 

No

ชื่อเรื่องนำเสนอด้านวิชาการ

ประเภท

ชื่อผู้นำเสนอ

วันที่นำเสนอ

1

ความสำคัญของการจัดทำหนังสือราชการ

เรื่องทั่วไป

นางอัมพวัน พรมสอน

22-พ.ย.-62

2

การอ่านภาษากฎหมายให้เข้าใจ

เรื่องทั่วไป

นางสาวอิสราณี ติดวงษา

22-พ.ย.-62

3

พื้นฐานง่ายๆกับ Pivot Table

เรื่องทั่วไป

นางสาววิภาวร สำลีใย

22-พ.ย.-62

4

การจัดเก็บตัวอย่างให้หาได้ง่าย

เรื่องทั่วไป

นางสาวศศิญา ผาเวช

22-พ.ย.-62

5

ใบขอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

เรื่องทั่วไป

นายทวี คืนกระโทก

22-พ.ย.-62

6

การตัดรวม หมุน ไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรม PDF split And Merge (PDFSAM)

เรื่องทั่วไป

นางสาวนิภาพร ทวีญาติ

22-พ.ย.-62

7

การตรวจเชคไฟฟ้า

เรื่องทั่วไป

นายอภิชาติ ทองแสง

22-พ.ย.-62

8

8 อาหารลดไขมันอร่อยกินง่ายลดไขมันในเลือดได้จริง

เรื่องทั่วไป

นายบำรุง ศรไชย

29-พ.ย.-62

9

ปัญหา

เรื่องทั่วไป

นางสาวรังสินันท์ พัฒนพันธ์

13-ธ.ค.-62

10

การเปลี่ยน GAS ง่ายนิดเดียว

เรื่องทั่วไป

นายขจรศักดิ์ พฤติยากร

13-ธ.ค.-62

11

ตามหาโทรศัพท์กับFind my device

เรื่องทั่วไป

นางสาวนพมาศ กล้าหาญ

13-ธ.ค.-62

12

ล้างเครื่องแก้วจิ๋วยังไงให้แจ๋ว

เรื่องทั่วไป

นางสาวเมตตา แสงทอง

13-ธ.ค.-62

13

5 วิธีรู้สึกดีขึ้นได้ไม่ต้องทนเบื่องานที่ทาจนเฉาตาย

เรื่องทั่วไป

นางอัมพวัน พรมสอน

20-ธ.ค.-62

14

เคล็ดลับน่ารู้คู่ครัว

เรื่องทั่วไป

นายบุญนำ นนทการ

20-ธ.ค.-62

15

ประโยชน์และข้อดีของการวิ่ง

เรื่องทั่วไป

นายเชษฐชีวัน เอมโอษฐ์

20-ธ.ค.-62

16

เรียนรู้เพื่อแก้ไข

เรื่องทั่วไป

นายพุฒิพัฒน์ นพราช

20-ธ.ค.-62

17

กฎกติกามารยาทการขับขี่ยานยนต์

เรื่องทั่วไป

นายบุญมี รุ่งเรือง

10-ม.ค.-63

18

ทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

เรื่องทั่วไป

นายสมเจต ยุคลธร

10-ม.ค.-63

19

check list รังสีฯ Hypertentionปรี๊ด

เรื่องทั่วไป

นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ

10-ม.ค.-63

20

หญ้าอาหารสัตว์

เรื่องทั่วไป

นางสาวนันทกาล โตระไวศยะ

10-ม.ค.-63

21

ถังเดินทางไป

เรื่องทั่วไป

นางสาวประชาพร ผลสิน

10-ม.ค.-63

22

ข้อควรรู้ห่อนคลอด

เรื่องทั่วไป

นางสาวอรุโณทัย มนัสธรรมกุล

10-ม.ค.-63

23

Step by Step

เรื่องทั่วไป

นางสาวเกศณี ศรีวรรณ

10-ม.ค.-63

24

ว่านกับความเชื่อ

เรื่องทั่วไป

นางขวัญใจ จันทา

24-ม.ค.-63

25

การรับตัวอย่างของกลุ่มงานอาหาร

เรื่องทั่วไป

นางสาววิภาวร สำลีใย

24-ม.ค.-63

26

เมื่อนักวิชาการต้องมาทำงานบริหาร

เรื่องทั่วไป

นางพัชราภรณ์เกียรตินิติประวัติ

24-ม.ค.-63

27

วิธีการทำแบบบันทึกอุณหภูมิลงในmicrosoft excel และ microsoft word

เรื่องทั่วไป

นางสาวณัฐธิดา สัมพันธ์

24-ม.ค.-63

28

วิธีทำความสะอาดถังขยะก่อนใช้งาน

เรื่องทั่วไป

นายวิมล กลิ่นบัว

24-ม.ค.-63

29

การเตรีนมความพร้อมก่อนออกทดสอบเครื่องเอกเรย์และห้องเอกเรย์

เรื่องทั่วไป

นางสาวจันทรา โสภาวรรณ์

24-ม.ค.-63

30

การจัดเตรียมตัวอย่างอาหาร

เรื่องทั่วไป

นางสาวเมตตา แสงทอง

24-ม.ค.-63

31

คนมีแผน

เรื่องทั่วไป

นางสาวอารยา พละมัย

7-ก.พ.-63

32

การพัฒนาวิธีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ

เรื่องทั่วไป

นางสาวอิสราณี ติดวงษา

7-ก.พ.-63

33

กีฬาและกิจกรรมงานวันหยุด

เรื่องทั่วไป

นายทวีคืนกระโทก

7-ก.พ.-63

34

การเปิด-ปิดชิลเลอร์แอร์

เรื่องทั่วไป

นายบำรุงศรไชย

7-ก.พ.-63

35

การบรรจุสารเคมีชุดทดสอบกรดเรทิโนอิก

เรื่องทั่วไป

นางสาวศศิญาผาเวช

7-ก.พ.-63

36

การตรวจสอบการบันทึกบัญชีประจำวันในระบบ GFMIS

เรื่องทั่วไป

นางสาวราตรีชิณโชติ

7-ก.พ.-63

37

งานการเงินกับคำตอบ

เรื่องทั่วไป

นางสาวดวงฤดี ทองแสง

21-ก.พ.-63

38

การ DIY รางใส่หลอดไฟฟ้า

เรื่องทั่วไป

นายอภิชาติ ทองแสง

21-ก.พ.-63

39

การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังขยะ

เรื่องทั่วไป

นายกอบกิจ ศิริรัตนานนท์

21-ก.พ.-63

40

การล้างขวดแก้วหลอดแก้วทดลอง ด้วยแปรงขนาดต่างๆ

เรื่องทั่วไป

นายธนสาร บังศรี

21-ก.พ.-63

41

ดีต่อใจ รู้หรือไม่

เรื่องทั่วไป

นางสาวรังสินันท์ พัฒนพันธ์

21-ก.พ.-63

42

ฮอร์โมนพริกดก

เรื่องทั่วไป

นางสาวราตรี ชิณโชติ

21-ก.พ.-63

43

วิธีทำแผ่นกระดานรับตัวอย่าง

เรื่องทั่วไป

นายบุญนำ นนทการ

21-ก.พ.-63

44

จดหมายเวียนในโปรแกรม word/excel เรียนรู้ไว้ใช้ประโยชน์

เรื่องทั่วไป

นายฐาปนพงศ์ พัดทาป

6-มี.ค.-63

45

มารยาทในการขับรถพื้นฐานบนท้องถนน

เรื่องทั่วไป

นายบุญมี รุ่งเรือง

6-มี.ค.-63

46

วิธีการและขั้นตอนการส่งต่อตัวอย่าง

เรื่องทั่วไป

นายเชษฐชีวัน เอมโอษฐ์

6-มี.ค.-63

47

การนำขึ้นข้อมูลและการจัดทำเว็บไซต์

เรื่องทั่วไป

นางสาวนิภาพร ทวีญาติ

6-มี.ค.-63

48

Nuchai a lazy mood

เรื่องทั่วไป

นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ

6-มี.ค.-63

49

แบบนี้ก็ได้นะ

เรื่องทั่วไป

นางสาวอรุโณทัย มนัสธรรมกุล

6-มี.ค.-63

50

บทบาทหน้าที่ก่อนรับราชการ

เรื่องทั่วไป

นางสาวพรพรรณ ศรีสว่าง

6-มี.ค.-63

51

ทำงานอย่างไรให้สำเร็จ

เรื่องทั่วไป

นางสาวอารยา พละมัย

20-มี.ค.-63

52

สอบเทียบภาคสนาม

เรื่องทั่วไป

นางสาวเกศณี ศรีวรรณ

20-มี.ค.-63

53

เปลี่ยนยางอะไหล่ง่ายๆ

เรื่องทั่วไป

นายสมเจต ยุคลธร

20-มี.ค.-63

54

สิ่งสำคัญในการทำงานเป็นทีม

เรื่องทั่วไป

นางสาวพรพรรณ ศรีสว่าง

20-มี.ค.-63

55

ที่การประสานงานให้สำเร็จ

เรื่องทั่วไป

นางขวัญใจ วังคะฮาต

20-มี.ค.-63

56

วิธีตรวจเช็คเครื่องตัดหญ้าก่อนใช้

เรื่องทั่วไป

นายวิมล กลิ่นบัว

22-พ.ย.-62

 

คณะทำงานจัดการความรู้ (KM) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ปี2563