ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

1. ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถขอรับแบบบันทึกการจัดการข้อร้องเรียน ได้ที่งานบริการด่านหน้า (ห้องรับตัวอย่าง) หรือดาวน์โหลดแบบบันทึกการจัดการข้อร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ฯ ที่ แบบบันทึกการจัดการข้อร้องเรียน

2. จดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เลขที่ 82 หมู่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

3. โทรศัพท์ โดยแจ้งข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หมายเลข 0 4531 2232-4

4. โทรสาร โดยแจ้งข้อร้องเรียนต่อผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 0 4531 2232-4 ต่อ 150

5. เว็บไซต์ศูนย์ฯ ที่ http://rmsc10.dmsc.moph.go.th ช่องทางอื่นๆ เช่น การร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน (สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์) ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับข้อมูลการร้องเรียนบันทึกข้อร้องเรียนในแบบบันทึกการจัดการข้อร้องเรียน (WS 17 00 006) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อำนวยการ

6. ข้อแนะนำ/ข้อร้องเรียน ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ผ่านช่องทางออนไลน์ 


ที่มา SOP 17 00 006 การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ แก้ไขครั้งที่ 01 วันที่ประกาศใช้ 27 เมษายน 2563


ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการละเมิดประมวลจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์