ผลงานวิจัยปี2563ผลงานที่ได้นำเสนอเวทีประชุมวิชาการ/การตีพิมพ์ในวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

การนำเสนอผลงาน

ชื่อผลงานหลัก

รูปแบบการนำเสนอและรางวัลที่ได้รับ

1

อุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี-1 จากแม่สู่ลูกในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559-2562 หลังจากรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

 Abstract

 - วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2563
- การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จันทร์ฉาย คำแสน

- วารสารวิชาการ
- Poster presentation


2

สถานการณ์โรคหัดตามโครงการกำจัดโรคหัด เขตสุขภาพที่ 10 พ.ศ. 2555-2561

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วิภาวดี เจียรกุล

 Poster presentation

3

คุณภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย DCIP ของโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ.2562

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สุทิศ จันทร์พันธ์

 Poster presentation

4

การพัฒนาและการทดสอบความถูกต้องชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อตินุช นารถน้ำพอง

 Oral presentation

5

การปนเปื้อนของเชื้อสแตฟฟิลโลคอคคัสและซาลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปในจังหวัดอุบลราชธานี

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ลิลิต อินทนา

 Poster presentation

6

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไนไตรท์และไนเตรทในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดย HPLC

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ

 Poster presentation

7

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารกลุ่มซูชิที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สมพร เอมโอษฐ์

 Poster presentation

8

การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มประชารัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ ในปี พ.ศ.2562

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สุดารัตน์ แก้วมณี

 Poster presentation

9

ความปลอดภัยจากการปนเปื้อนด้านจุลชีววิทยาของอาหารกลุ่มซูซิที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วิภาวดี  รากแก่น

 Poster presentation

10

การทดสอบความใช้ได้และเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการของวิธีวิเคราะห์สารกันราในอาหาร

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชรินรัตน์ ศิริธรรม

 Poster presentation

11

การศึกษาปริมาณวัตถุกันเสียในซอสหอยนางรมที่จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อติชาต สีลวานิช

 Poster presentation

12

คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2562

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

วิภาวดี  เจียรกุล

 Poster presentation

13

สถานการณ์โรคโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ. 2563

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

สุทิศ จันทร์พันธ์

 Poster presentation

14

การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์บัวบกในเครื่องสำอางชนิดน้ำมันผสมสมุนไพร โดยเทคนิค HPLC

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ภณิดา  รัตนานุกูล

 Poster presentation

15

คุณภาพยา Clotrimazole cream ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

กนกวรรณ  มุจรินทร์

 Poster presentation16

การศึกษาคุณภาพยาเม็ดโพรพราโนลอล ไฮโดรคลอไรด์ ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10

 Abstract

 การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

กนกวรรณ  มุจรินทร์

 Poster presentation

ผู้ให้ข้อมูล นางสาวภณิดา  รัตนานุกูล  เภสัชกรชำนาญการ
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 14
 กันยายน 2563