แนวทางการเบิกจ่ายเงินแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

 ค่าทำงานล่วงเวลา
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

        ►   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 21 ก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  1c1

        ►   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 58 ก วันที่ 23 กันยายน 2553

        ►   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 76ก วันที่ 2 กันยายน 2548  

        ►    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ 2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 96 ก วันที่ 23 ธันวาคม 2541

        ►   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 16ก ฉบับพิเศษ วันที่ 31 มกราคม 2534

        ►   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2529 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 96 วันที่ 3 มิถุนายน 2529

        ►   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2528 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 12ก ฉบับพิเศษ วันที่ 31 มกราคม 2528

        ►    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2527 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 76ก วันที่ 16 มิถุนายน 2527

        ►    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ 2526 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 73ก ฉบับพิเศษ วันที่ 7 พฤษภาคม 2526

*************************************
งานการเงิน 045 312233 ต่อ 707