แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาติเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาติเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน