การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ปี 2564

        แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

ปี 2563

        แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
        ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงาน
ปี 2564

        แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)