ทำเนียบผู้บริหาร
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ติดต่อ : 0-2589-9862, 0-2951-0000


นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Email : phichet.b@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ : 0-2591-5453 ต่อ 99008


นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Email : ballang.u@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ : 0-2591-5942 ต่อ 99004


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Email : piya.s@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ : 0-2591-5231 ต่อ 99005


นางมธุรส ทาทอง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
10 อุบลราชธานี
Email : mathurose.t@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ : 0-4531-2233


นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
Email : patcharabhorn.k@dmsc.mail.go.th


นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
เภสัชกรชำนาญการ
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
Email : panida.r@dmsc.mail.go.th


นางขวัญใจ วังคะฮาต
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการด้านบริการ
Email : khwanjai.w@dmsc.mail.go.th

ปรับปรุงข้อมูล 18 ตุลาคม 2564