ประวัติความเป็นมา                   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางระดับกอง ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2533 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 ในวงเงินงบประมาณ 29,800,000.00 บาท บนเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2535 โดยมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร

ปรับปรุงข้อมูล 12 มิถุนายน 2561