ประวัติความเป็นมา                   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางระดับกอง ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2533 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 ในวงเงินงบประมาณ 29,800,000.00 บาท บนเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับอนุมัติใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดงคำอ้อ จากสำนักงานจังหวัด ตามมาตรา 8 และ 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หมายเลขแปลงที่ 25 ปัจจุบันมีเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 36.9 ตารางวา ณ เลขที่ 82 หมู่ที่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 โดยมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร

                   ต่อมามีการปรับเปลี่ยนชื่อ และกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบัน กำหนดให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ของเขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร


ปรับปรุงข้อมูล 7 ตุลาคม 2564