คู่มือให้บริการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

คู่มือให้บริการ SD 17 06 004  (วันที่ประกาศใช้ 7 ก.ย. 2564)

แบบนำส่งตัวอย่าง

1. 
F 17 00 002 ใบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัด (แก้ไขครั้งที่ 00)

2. 17 FM 00 003 ใบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยวัณโรค (แก้ไขครั้งที่ 01)

3. F 17 00 004 แบบนำส่งตัวอย่างจากทารกเพื่อตรวจ HIV-1 วิธี PCR (แก้ไขครั้งที่00)  

4. F 17 00 005 บันทึกการรับตัวอย่างกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก(กรณีที่ไม่มีหนังสือนำส่ง) (แก้ไขครั้งที่ 00) 

5. F 17 00 006 แบบส่งเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ (แก้ไขครั้งที่ 00) 

6. F 17 00 007 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยและหาสายพันธุ์ไข้เลือดออกโดยวิธี PCR (แก้ไขครั้งที่ 00)

7. F 17 00 008 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจแอซิดฟอสฟาเตสและตัวอสุจิ (แก้ไขครั้งที่ 01)

8. 17-FM-00-009 ใบนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่, ไข้หวัดนก (แก้ไขครั้งที่ 00)

9. 17-FM-00-010 บันทึกแสดงข้อตกลงและให้ความยินยอมของผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (แก้ไขครั้งที่ 01)

10. 17-FM-00-011 หนังสือนำส่งตัวอย่างคดี (แก้ไขครั้งที่ 01)

11. F 17 00 012 หนังสือนำส่งตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด (1ราย/1แผ่น) (แก้ไขครั้งที่ 01) 

12. 17-FM-00-013 บันทึกการตรวจรับตัวอย่างสารระเหย (แก้ไขครั้งที่ 01)

13. 17-FM-00-014 ใบนำส่งเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส (แก้ไขครั้งที่ 01)

14. 17-FM-00-015 ใบนำส่งตัวอย่างอื่น ๆ (แก้ไขครั้งที่ 01)

15. 17-FM-00-016 ใบนำส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ (แก้ไขครั้งที่ 02)

16. F 17 00 017 แบบส่งตัวอย่างด้านพิษวิทยา (แก้ไขครั้งที่ 00) 

17. 17-FM-00-018 ใบนำส่งตัวอย่างธาลัสซีเมีย (แก้ไขครั้งที่ 00)

18. WS 17 06 031 แบบแจ้งความประสงค์ทดสอบเครื่องเอกซเรย์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (แก้ไขครั้งที่ 03) 

19. F 17 00 044 ใบนำส่งตัวอย่างสำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ (แก้ไขครั้งที่ 00) 

20. FM-NIH-001-35 แบบส่งตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) (แก้ไขครั้งที่ 02)

21. F 17 00 080 หนังสือนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (แก้ไขครั้งที่ 01) 

22. F 17 00 081 แบบส่งตัวอย่างเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (แก้ไขครั้งที่ 00) 

23. F 17 00 083 แบบส่งตัวอย่างยา สนุมไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (แก้ไขครั้งที่ 00) 

24. F 17 00 088 ใบนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (แก้ไขครั้งที่ 00) 

25. F 17 00 089 แบบนำส่งตัวอย่างอาหารและน้ำในกรณีที่มีสถานการณ์ระบาดของโรค (Outbreak) (แก้ไขครั้งที่ 00) 

26. F 17 00 090 แบบนำส่งตัวอย่างอาหาร น้ำ น้ำแข็งและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แก้ไขครั้งที่ 00)