คู่มือให้บริการ
คู่มือให้บริการ SD 17 06 004 

แบบนำส่งตัวอย่าง

1. 
17-FM-00-002 ใบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัด

2. 17-FM-00-003 ใบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยวัณโรค

3. 17-FM-00-004 แบบนำส่งตัวอย่างจากทารกเพื่อตรวจ HIV-1 วิธี PCR

4. 17-FM-00-005 บันทึกการรับตัวอย่างทางชันสูตรและพิษวิทยาจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั่วไป(ใช้ในกรณีไม่มีหนังสือนำส่ง)

5. 17-FM-00-006 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ

6. 17-FM-00-007 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยและหาสายพันธุ์ไข้เลือดออกโดยวิธี PCR

7. 17-FM-00-008 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจแอซิดฟอสฟาเตสและตัวอสุจิ

8. 17-FM-00-009 ใบนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ , ไข้หวัดนก

9.  17-FM-00-010 บันทึกแสดงข้อตกลงและให้ความยินยอมของผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับ   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

10. 17-FM-00-011 หนังสือนำส่งตัวอย่างคดี

11. 17-FM-00-012 หนังสือนำส่งสารระเหยและปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด (1ราย/1แผ่น)

12. 17-FM-00-013 บันทึกการตรวจรับตัวอย่างสารระเหย

13. 17-FM-00-014 ใบนำส่งเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส

14. 17-FM-00-015 ใบนำส่งตัวอย่างอื่น ๆ

15. 17-FM-00-016 ใบนำส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ

16. 17-FM-00-017 ใบนำส่งตัวอย่างด้านพิษวิทยา

17. 17-FM-00-018 ใบนำส่งตัวอย่างธาลัสซีเมีย

18. 17-FM-00-019 ใบนำส่งตัวอย่างอาหาร-น้ำ ในกรณีที่มีสถานการณ์ระบาดของโรค (Sampling form for food and water borne outbreak)

19. WS 17 06 031/1 แบบแจ้งความประสงค์ทดสอบเครื่องเอกซเรย์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  ( 9 ส.ค.62) 
20. 17-FM-00-044 ใบนำส่งตัวอย่างสำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ

21. แบบส่งตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)


ปรับปรุงข้อมูล 09 กรกฎาคม 2562

ติดต่อ