คู่มือให้บริการ
คู่มือให้บริการ SD 17 06 004  (ed.9 ก.ค.2562)

แบบนำส่งตัวอย่าง

1. 
17-FM-00-002 ใบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัด

2. 17-FM-00-003 ใบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยวัณโรค

3. F 17 00 004 แบบนำส่งตัวอย่างจากทารกเพื่อตรวจ HIV-1 วิธี PCR  (ed.4 ธ.ค.2562) 

4. F 17 00 005 บันทึกการรับตัวอย่างกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก(กรณีที่ไม่มีหนังสือนำส่ง) (ed.14 ก.พ.2563)

5. F 17 00 006 แบบส่งเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ (ed.24 เม.ย.2563)

6. 17-FM-00-007 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยและหาสายพันธุ์ไข้เลือดออกโดยวิธี PCR

7. 17-FM-00-008 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจแอซิดฟอสฟาเตสและตัวอสุจิ

8. 17-FM-00-009 ใบนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ , ไข้หวัดนก

9. 17-FM-00-010 บันทึกแสดงข้อตกลงและให้ความยินยอมของผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

10. 17-FM-00-011 หนังสือนำส่งตัวอย่างคดี

11. F 17 00 012 หนังสือนำส่งตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด (1ราย/1แผ่น) (ed.23 ม.ค.2563)

12. 17-FM-00-013 บันทึกการตรวจรับตัวอย่างสารระเหย

13. 17-FM-00-014 ใบนำส่งเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส

14. 17-FM-00-015 ใบนำส่งตัวอย่างอื่น ๆ

15. 17-FM-00-016 ใบนำส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ

16. F 17 00 017 แบบส่งตัวอย่างด้านพิษวิทยา (ed.23 ม.ค.2563)

17. 17-FM-00-018 ใบนำส่งตัวอย่างธาลัสซีเมีย

18. 17-FM-00-019 ใบนำส่งตัวอย่างอาหาร-น้ำ ในกรณีที่มีสถานการณ์ระบาดของโรค (Sampling form for food and water borne outbreak)

19. WS 17 06 031 แบบแจ้งความประสงค์ทดสอบเครื่องเอกซเรย์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  (ed.02 8 มิ.ย.2563)  

20. F 17 00 044 ใบนำส่งตัวอย่างสำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ (ed.25 ก.ย.2562)

21. FM-NIH-001-35 แบบส่งตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)

22. F 17 00 080 หนังสือนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (ed.23 ม.ค.2563)

23. F 17 00 081 แบบส่งตัวอย่างเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (ed.23 ม.ค.2563)

24. F 17 00 083 แบบส่งตัวอย่างยา สนุมไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ed.19 มี.ค.2563)

25. F 17 00 088 ใบนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ed.27 เม.ย.2563)