ทำเนียบผู้บริหารทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์สมชาย  แสงกิจพร
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ดร.กมล ฝอยหิรัญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

นางพัชราภรณ์  เกียรตินิติประวัติ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี


นางสาวภณิดา  รัตนานุกูล
เภสัชกรชำนาญการ
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี


นางขวัญใจ  วังคะฮาต
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มกราคม 2563