ติดต่อเราติดต่อเรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  

82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

E-mail: rmsc10.ubon@dmsc.mail.go.th หรือ rmscubon@gmail.com 

เว็บไซต์             : http://rmsc10.dmsc.moph.go.th

Face book       : https://www.facebook.com/rmscubon

โทรสาร             : 0 4531 2232-4 ต่อ 150

โทรศัพท์มือถือ(กลาง) 0864681850, 0864681851

โทรศัพท์           : 0 4531 2232-4 ต่อ 700

•      ผู้อำนวยการ ต่อ 800

•      ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 701

            - งานธุรการ ต่อ 702

            - งานการเงินและบัญชี ต่อ 707

            - งานรับตัวอย่าง ต่อ 714

            - งานพัสดุ ต่อ 710

•      กลุ่มงานอาหาร ต่อ 801

•      กลุ่มงานยา สมุนไพรและเครื่องสำอาง ต่อ 802

•      กลุ่มงานพิษวิทยาและวัตถุอันตราย ต่อ 806

•      กลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ ต่อ 807

•      กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ต่อ 803 828

•      กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ต่อ 805

•      ชุดทดสอบ ต่อ 149ปรับปรุงข้อมูล 5 พฤษภาคม 2563