ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
tingbanyati@gmail.com