วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ.2557-2561)

“บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการขับเคลื่อน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับภูมิภาคเอเชีย”


นโยบายและระเบียบต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ (Mission)
        "นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการกำหนดนโยบาย วางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการให้บริการ ตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"
       (ก) ให้มีการบริการข้อมูล ข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขแก่สาธารณะ
       (ข) พัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
       (ค) ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาและการให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       (ง) ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างมีธรรมาภิบาล
       (จ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัย