การบริหารงานด้าน ICTเอกสารประกอบดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2557-2561