วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตที่ จึงยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ


วิสัยทัศน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ.2565


แผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2562 - 2565
แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2563

ปรับปรุงข้อมูล 30 มกราคม 2563