แผนปฏิบัติราชการแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผน

ผล

 แผนปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) (5 พ.ค.2563)


ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผน

ผล

 แผนปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(งบประมาณและเงินบำรุง)

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562)

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)


ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผน

ผล

 แผนปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบดำเนินงานและงบลงทุน)

 แผนปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบบูรณาการ)

 แผนปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินบำรุง)

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)


ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผน

ผล

 แผนปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผน

ผล

 แผนปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-


ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แผน

ผล

 แผนปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

-


ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แผน

ผล

 แผนปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557โดย งานแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป #709