ทะเบียนผู้ขายทะเบียนผู้ขายรายใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี

 ทะเบียนผู้ขายรายใหม่ ปี 2563 

 ทะเบียนผู้ขายรายใหม่ ปี 2562 

 ทะเบียนผู้ขายรายใหม่ ปี 2561

 ทะเบียนผู้ขายรายใหม่ ปี 2560ทะเบียนผู้ขายรายเก่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี

 ทะเบียนผู้ขายรายเก่า ปี 2557-2563 งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 045312232-4 ต่อ 701 710 711 712