บัญชีการนำเสนอองค์ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561บัญชีการนำเสนอองค์ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ วันที่นำเสนอ ประเภทองค์ความรู้(ระบุ) Link
  ครั้งที่ 1  
   
1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานจากประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ นางสาวนพมาศ กล้าหาญ 15-พ.ย.-60 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
2 การย่อย(digest) ตัวอย่างอาหารโดยใช้ WATER BATH (เพื่อวิเคราะห์ปริมาณไขมัน) นางสาวดลยา บุญนิ่ม 15-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่มีการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมได้ ลิงค์
3 การวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสิทธิผล นางสาวกรรณิการ์ ก้องสูงเนิน 15-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
4 กว่าจะเติบโตเป็นห้องแลป "ตลาดเจริญศรี" นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ 15-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
5 การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ "จากก้นกระทะสู่วาระแห่งชาติ" ภก.กนกวรรณ มุจรินทร์ 15-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
  ครั้งที่ 2        
6 ข้อแตกต่างระหว่างการเดินทางไปราชการกับการเดินทางไปอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง นางสาวดวงฤดี ทองแสง 27-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
7 การดูแลและการประยุกต์ใช้ชุดกลั่นในการศึกษาวิจัยสมุนไพร นายเสนีย์ พลราช 27-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่มีการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมได้ ลิงค์
8 1..วัน..ใน 5 แล็ป นางสาวประชาพร ผลสิน 27-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
9 สามสาว โฮ เร็น โซ นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ 27-พ.ย.-60 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
10 การพัฒนาระะบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (Single Window) ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร์  27-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
11 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory safety) นายอดิชัย แสนทวีสุข 27-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
  ครั้งที่ 3        
12 การสร้างเอกสารนำเสนอเบื้องต้นใครๆ ก็ทำได้ น.ส.นิภาพร ทวีญาติ 27-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
13 จากผลการศึกษา.. นำสู่การพัฒนา "เส้นก๋วยเตี๋ยว" นางสมพร เอมโอษฐ์ 27-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
14 การประมาณค่าความสว่างแสงไฟเครื่องจำกัดลำรังสีของเครื่องเอกซเรย์ด้วยสายตา นายพีรพงษ์ แสงประดับ 27-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
15 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายด้านจุลชีววิทยา นางสุจิตรา แสนทวีสุข 27-พ.ย.-60 องค์ความรู้ที่มีการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมได้ ลิงค์
16 ระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ นายบุญมี รุ่งเรือง 27-พ.ย.-60 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
17 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหลักคิด สู่วิธีปฏิบัติ นางอัมพวัน พรมสอน 27-พ.ย.-60 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
  ครั้งที่ 4        
18 เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน 6-ธ.ค.-60 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
19 การสืบค้นข้อมูล นางสาวภิทรากรณ์ ศรีมงคล 6-ธ.ค.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
20 การทำความสะอาดและบำรุงรักษาเข็ม Headspace ที่ใช้ในการฉีดสารตัวอย่าง สำหรับเครื่อง GC-MS นางสาวกฤติกา น้อยถนอม 6-ธ.ค.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
21 เคล็ดลับการป้องกันสมองเสื่อมแบบง่าย ๆ นายลิลิต อินทนา 6-ธ.ค.-60 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
22 การประยุกต์ใช้การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการในการประกันคุณภาพสินค้า นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง 6-ธ.ค.-60 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
23 การพัฒนาเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 10 นางวิภาวดี เจียรกุล 6-ธ.ค.-60 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
  ครั้งที่ 5        
24 Hood ย่อส่วน นางสาวอรุณี ศิริปี 10-ม.ค.-61 องค์ความรู้ที่มีการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมได้ ลิงค์
25 เที่ยวญี่ปุ่น ในวัย ก่อนเกษียณ นางสุดารัตน์  แก้วมณี 10-ม.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
26 เครือข่ายการทดสอบความชำนาญโดยการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2558-2559 นางขวัญใจ วังคะฮาต 10-ม.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
27 การล้าง vial ขนาด 1.5 มิลลิลิตร สำหรับใช้กับเครื่อง HPLC นางสาวศศิญา ผาเวช 10-ม.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
28 ล้างไปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร ให้สะอาด นายธนสาร บังศรี 10-ม.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
29 สูตรอัศจรรย์ใกล้ตัวรักษาแผลน้ำร้อนลวกหรือผิวไหม้ นายเชษฐชีวัน เอมโอษฐ์ 10-ม.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
  ครั้งที่ 6        
30 การเขียนบทความ นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน 19-ม.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
31 ออมอย่างไรไม่ให้เป็น "หนี้" ไปตลอดชีวิต นายพุฒิพัฒน์ นพราช 19-ม.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
32 การใช้งานโปรแกรม Adobe Acrobat 7.0 Professional นางสาวกฤติกา น้อยถนอม 19-ม.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
33 เคล็บลับกระชับหุ่นให้ฟิต หน้าเด็กกระชากวัย นางสาวรังสินันท์  พัฒนพันธ์  19-ม.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
34 มารู้จักน้ำมันระเหยง่ายกันเถอะ นายเสนีย์ พลราช 19-ม.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
35 เล่าเรื่อง "ความรู้ สู่การจัดการน้ำมันทอดซ้ำ" ตอน: พัฒนาชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ นางสาวจรรยารัตน์ พาวขุนทด 19-ม.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
  ครั้งที่ 7        
36 เทคนิคการเปิดฝาขวด vial ขนาด 20 mm ด้วยเครื่อง Electronic Decapper นายขจรศักดิ์  พฤฒิยากร  23-ม.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
37 การตรวจเช็คน้ำมันเครื่องรถยนต์ด้วยตนเอง นายสมเจตน์  ยุคลธร  23-ม.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
38 30 วินาทีเท่านั้น ที่เราต้องการ นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง 23-ม.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
39 การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruuptible Power Supply นายอภิชาติ ทองแสง 23-ม.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
40 เทคนิคการเกษียณหนังสือ นางอัมพวัน พรมสอน 23-ม.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
  ครั้งที่ 8        
41 การพับถุงมือในชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง นางสาวณัฐธิดา สัมพันธ์ 31-ม.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
42 ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ นายบุญมี รุ่งเรือง 31-ม.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
43 บทบาทของวิตามินต่อร่างกาย นายลิลิต อินทนา 31-ม.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
44 การตัดแต่งแนวต้นเข็มด้วยเครื่องตัดหญ้า นายวิมล กลิ่นบัว 31-ม.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
45 การป้องกันการติดเชื้อในห้องสกัดตัวอย่างไข้หวัดใหญ่ นายสุทิศ จันทร์พันธ์ 31-ม.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
  ครั้งที่ 9        
46 การติดตามผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผ่านระบบ DOC) นางสาวอารยา พละมัย 14-ก.พ.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
47 การนึ่งข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า นางขวัญใจ จันทา 14-ก.พ.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
48 การสอบทางเส้นทางด้วยเวปไซต์กรมทางหลวง นายพีรพงษ์ แสงประดับ 14-ก.พ.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
49 การล้างเครื่องแก้วที่มีไขมันด้วยด่างให้ใสปิ๊งๆ นางสาวเมตตา ทองแสง 14-ก.พ.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
50 เคล็ดลับการล้างจาน บอกลาคราบไขมัน นางสาววิภาวร สำลีใย 14-ก.พ.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
  ครั้งที่ 10        
51 ชุดดูดสารละลายตัวอย่าง นางสาวจริยา  สุขผล 13-มี.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
52 การเข้าถึงรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุงผ่านโปรแกรม DOC นางสาวจารุณี  เครือจันทึก 13-มี.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
53 การจัดการตัวอย่าง นายสุทธิพงษ์  แสงโชติ 13-มี.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
54 การลดขนาดไฟล์สแกน นายบำรุง  ศรไชย 13-มี.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
55 เคล็ดลับวิธีการดับกลิ่นคาวปลา นายบุญนำ  นนทะการ 13-มี.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
56 เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน นางประคอง  นิลวิเชียร 13-มี.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
57 วิธีการประเมินสมรรถนะแบบ Rating scale นางสาวภณิดา  รัตนานุกูล 13-มี.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
  ครั้งที่ 11        
58 การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุงานบ้านงานครัว นายกอบกิจ ศิริรัตนานนท์ 20-มี.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
59 ไอเดียงานผ้าสบาย ๆ ง่ายนิดเดียว นางสาวเกศนี  ศรีวรรณ 20-มี.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
60 วิธีทำฮอร์โมนไข่ นางสาวจันทรา โสภาวรรณ์ 20-มี.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
61 ตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9 ทำอย่างไรการปฏิบัติเห็นผล นางโชติกา องอาจณรงค์ 20-มี.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
62 ใบขี้หนอนกับหนอนแมลงวัน นายทวี คืนกระโทก 20-มี.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
63 แนวทางการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา นางศุภวรรณ เกตุอินทร์ 20-มี.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
64 กล่องช่วยหาเงิน นางสาวอรุโณทัย  มนัสธรรมกุล 20-มี.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
65 การเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) ด้วยโปรแกรม น.ส.อิสราณี  ติดวงษา 20-มี.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
  ครั้งที่ 12        
66 การต่อพ่วงหรือจั๊มแบตเตอรี่รถยนต์ นายลิลิต อินทนา 10-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
67 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน นางวิภาวดี รากแก่น 10-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
68 คุณภาพความปลอดภัยน้ำดื่มประชารัฐ อ.นาจะหลวย นางสุดารัตน์ แก้วมณี 10-พ.ค.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
69 วางแผนเที่ยวต่างประเทศ ถูกเงินถูกใจ นางศุภวรรณ เกตุอินทร์ 10-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
70 อาชีพเสริมจากการสานกระติบข้าว นางขวัญใจ จันทา 10-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
71 การดูแลน้ำยาหล่อเย็นรถยนต์ นายสมเจตน์ ยุคลธร 10-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
72 บำเหน็จ & บำนาญเลือกอย่างไหนดีกว่ากัน? นายฐาปนพงศ์ พัดทาป 10-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
73 การทำมะม่วงแผ่น นางสาวจันทรา โสภาวรรณ์ 10-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
  ครั้งที่ 13        
74 “เวลาว่างกับการเรียนทำขนม” นางสาวนพมาศ  กล้าหาญ 25-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
75 แตงโมปลาแห้ง “ เมนูของว่างดับร้อนแบบไทยๆ” นางสาวอิสราณี  ติดวงศา 25-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
76 แหนมตุ้มอร่อย ๆ ต้องทำเอง นายสุทธิพงษ์ แสงโชติ 25-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
77 กิน..อยู่..คือ นางสาวประชาพร  ผลสิน 25-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
78 จิตของผู้มีบุญ นายธนาสาร  บังศรี 25-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
79 เทคนิคในการทำไข่ตุ๋น นางสาวจารุณี เครือจันทึก 25-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
80 มหัศจรรย์ว่านหางจระเข้ นางวิภาวดี เจียรกุล 25-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
81 ล้างองุ่นให้สวย...น่ารับประทาน นางสาวจริยา สุขผล 25-พ.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
  ครั้งที่ 14        
82 ฉลากยาน่ารู้ นางสาวภิทรากรณ์ ศรีมงคล 1-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
83 ความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นายอดิชัย แสนทวีสุข 1-มิ.ย.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
84 ยาฆ่าเชื้อไม่ใช่ยาแก้อักเสบ นางสาวภณิดา รัตนานุกูล 1-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
85 “ทำง่าย แต่ขายยาก” นางสาวกรรณิการ์ ก้องสูงเนิน 1-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
86 เทคนิคการวิ่งมาราธอน นางขวัญใจ วังคะฮาต 1-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
87 ยำข้าวโพดกุ้งลวก นางสาวอรุโณทัย มนัสธรรมกุล 1-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
88 เช็คสุขภาพกันเถอะ นางสาวดวงฤดี ทองแสง 1-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
89 บุคลิกภาพที่ดี นางสาวราตรี ชิณโชติ 1-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
  ครั้งที่ 15        
90 การทำผักดอง (ส้มผัก) นางสาวเมตตา แสงทอง 8-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
91 เรื่องน้อย ๆ แต่ 100 % นางสาวอรุณี ศิริปี 8-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
92 เรื่องง่าย ๆ สไตล์มุตา นางสาวอารยา พละมัย 8-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
93 สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “รัก” นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ 8-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
94 การทำทอดมันปลาที่เราอยากทำ นายทวี คืนกระโทก 8-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
95 การแปรรูปผักกาดเขียว นายบำรุง ศรไชย 8-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
96 การรับโทรศัพท์อย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ นางสาวณัฐธิดา สัมพันธ์ 8-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
97 วิธีถนอมอาหาร (ข้าว) นางสาววิภาวร สำลีใย 8-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
98 Basic of Khmer Language in Surin Province. นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ 8-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
  ครั้งที่ 16        
99 เลิกบ่นแล้วชีวิตจะดี นางสาวรังสินันท์ พัฒนพันธ์ 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
100 เทคนิคกำจัดยางขนุนติดมือง่ายนิดเดียว นายพุฒิพัฒน์ นพราช 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
101 การดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นที่ควรรู้ นางสาวดลยา บุญนิ่ม 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
102 การจัดเก็บทรงผมให้สวยสุภาพเหมาะกับพิธีการต่างๆ นางสาวเกศณี ศรีวรรณ 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
103 การทำวุ้นตาล นายกอบกิจ ศิริรัตนานนท์ 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
104 วิธีการและขั้นตอนในการส่งผลรายงานการตรวจวิเคราะห์ทางจดหมายและสามารถตรวจสอบได้ นายเชษฐชีวัน เอมโอษฐ์ 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
105 ใช้ชีวิตแบบคุ้มค่า นางโชติกา องอาจณรงค์ 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
  ครั้งที่ 17        
106 ความพยายาม นำพาสู่ความสำเร็จ นายขจรศักดิ์ พฤฒิยากร 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
107 จากหน่อไผ่ใต้ดินสู่หน่อไม้ส้มบนพื้นโลก นายวิมล กลิ่นบัว 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
108 การนำ IT มาช่วยในการทำงาน นางสาวนิภาพร ทวีญาติ 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
109 การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างทั่วๆ ไป นายอภิชาต ทองแสง 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
110 เมื่อฉันเป็น“ไทรอยด์” นางประคอง นิลวิเชียร 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
111 ส้มหมูใบตองกล้วย นางสาวราตรี ชิณโชติ 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
112 เปรี้ยว-หวาน-มัน-เค็ม นางสุจิตรา แสนทวีสุข 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
113 การยืดแก้วทำ Capillary นางสาวศศิญา ผาเวช 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
114 เคล็ดลับความแซบสไตล์ “บุญนำหนองขอน” นายบุญนำ นนทการ 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
115 การแปลผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  นายสุทิศ จันทร์พันธ์  19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
116 การทวนสอบวิธี นางสมพร เอมโอษฐ์ 19-มิ.ย.-61 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลิงค์
117 เทคนิคการวิ่งมินิมาราธอน ผู้อำนวยการ 6-ก.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
118 การยืดเหยียด ผู้อำนวยการ 6-ก.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์
119 การออกกำลังกายด้วยไม้พลองป้าบุญมี ผู้อำนวยการ 6-ก.ค.-61 องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไป ลิงค์ปรับปรุงข้อมูล 10 กรกฎาคม 2561