ผลงานวิจัยปี2561ผลงานวิจัยปี 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

ผู้วิจัย

1

การบริหารความเสี่ยงกับการจัดการลูกหนี้การค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

กรรณิการ์  ก้องสูงเนิน

2

การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561

สุดารัตน์ แก้วมณี

3

คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรที่ผลิตและจำหน่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างปี 2558-2560

วิภาวดี รากแก่น

4

การวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์ทั้งหมดในน้ำมันแบบรวดเร็วด้วยคอลัมน์ซิลิกาขนาดเล็ก

อตินุช นารถน้ำพอง

5

การประยุกต์ใช้เซปตัมใช้แล้วกับการตรวจด้วยเทคนิค Headspace GC-MS

โชติกา  องอาจณรงค์

6

การเฝ้าระวังสารประกอบของปรอทในเครื่องสำอางประเภท สิว-ฝ้า-หน้าขาว ในเขตสุขภาพที่ 10

เสนีย์  พลราช

7

การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์ Hederagenin ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรมะคำดีควาย โดยวิธี HPLC

ภิทรากรณ์ ศรีมงคล

8

การตรวจพบวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก

ภณิดา รัตนานุกูล

9

คุณภาพยาอะม๊อกซีซิลลินและกรดคลาวูลานิกชนิดผงสำหรับละลายเป็นยาน้ำแขวนตะกอน ในโรงพยาบาลของรัฐและร้านขายยา

ภณิดา รัตนานุกูล

10

การศึกษาคุณภาพยาเม็ดอะไซโคลเวียร์ในโรงพยาบาลและร้านขายยา

ภิทรากรณ์ ศรีมงคล

11

การศึกษาคุณภาพยาเม็ดวาลซาร์แทน

จริยา  สุขผล

12

การเปรียบเทียบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทางเพศ

จันทร์ฉาย คำแสน

13

ความผิดทางเพศในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2549-2559: ผลจากห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และเด็ก กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี

จันทร์ฉาย คำแสน

14

สถานการณ์โรคหัดตามโครงการกำจัดโรคหัด เขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ. 2555-2560

วิภาวดี  เจียรกุล


ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 26 กันยายน 2561