ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ

post: 27  ก.ย. 2561

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศฯ
2. เอกสารประกวดราคาฯ
3. ราคากลาง
4. รายละเอียดคุณลักษณะวันที่ประกาศ 27 ก.ย. 2561

(ระยะเวลา วันที่ 27 ก.ย.-4 ต.ค.2561)

วันที่เสนอราคา 5 ต.ค.2561


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)