การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบเชิงปริมาณทางจุลชีววิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบเชิงปริมาณทางจุลชีววิทยา

post: 19  พ.ย. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบเชิงปริมาณทางจุลชีววิทยา (Measurement Uncertainty for Quantitative Determination on Microbiological Analysis)
วันที่ 12-14 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม CMS ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม