การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกองทุนฝ่ายสมาชิก หน่วยเลือกตั้งที่ 11การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกองทุนฝ่ายสมาชิก หน่วยเลือกตั้งที่ 11

post: 19  พ.ย. 2561

การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกองทุนฝ่ายสมาชิกหน่วยเลือกตั้งที่ 11 สถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

 ภาพกิจกรรม