ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารฯขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารฯ

post: 25  พ.ค. 2561
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเก็บวัสดุและอาคารโรงไฟฟ้าแรงต่ำและเสาไฟฟ้าแรงต่ำ
โดยวิธีการขายทอดตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 29 มิถุนายน 2561