KM-ปี61-ความรู้ที่ฝังจากตัวคน(6กค61)KM-ปี61-ความรู้ที่ฝังจากตัวคน(6กค61)

post: 9  ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฯ ได้มีกิจกรรมประชุม KM พร้อมประกาศรางวัลประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม


ปรับปรุงข้อมูล 9 กรกฎาคม 2561