หน้าหลัก

รายงานงบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งวด11 สิงหาคม2564 (14 ก.ย. 2564)
งวด10 กรกฎาคม2564 (11 ส.ค. 2564)
งวด09 มิถุนายน2564 (9 ก.ค. 2564)
งวด08 พฤษภาคม2564 (8 มิ.ย. 2564)
งวด07 เมษายน2564 (14 พ.ค. 2564)
งวด06 มีนาคม2564 (9 เม.ย. 2564)
งวด05 กุมภาพันธ์2564 (12 มี.ค. 2564)
งวด04 มกราคม2564 (11 ก.พ. 2564)
งวด03 ธันวาคม2563 (8 ม.ค. 2564)
งวด02 พฤศจิกายน2563 (8 ธ.ค. 2563)
งวด01 ตุลาคม2563 (13 พ.ย. 2563)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งวด12 กันยายน2563
งวด11 สิงหาคม2563
งวด10 กรกฎาคม2563
งวด09 มิถุนายน2563
งวด08 พฤษภาคม2563
งวด07 เมษายน2563
งวด06 มีนาคม2563
งวด05 กุมภาพันธ์2563
งวด04 มกราคม2563
งวด03 ธันวาคม2562
งวด02 พฤศจิกายน2562
งวด01 ตุลาคม2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งวด12 กันยายน2562
งวด11 สิงหาคม2562
งวด10 กรกฎาคม2562
งวด09 มิถุนายน2562
งวด08 พฤษภาคม2562
งวด07 เมษายน2562
งวด06 มีนาคม2562
งวด05 กุมภาพันธ์2562
งวด04 มกราคม2562
งวด03 ธันวาคม2561
งวด02 พฤศจิกายน2561
งวด01 ตุลาคม2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งวด12 กันยายน2561
งวด11 สิงหาคม2561
งวด10 กรกฎาคม2561
งวด09 มิถุนายน2561
งวด08 พฤษภาคม2561
งวด07 เมษายน2561
งวด06 มีนาคม2561
งวด05 กุมภาพันธ์2561
งวด04 มกราคม2561
งวด03 ธันวาคม2560
งวด02 พฤศจิกายน2560
งวด01 ตุลาคม2560

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งวด12 กันยายน2560
งวด11 สิงหาคม2560
งวด10 กรกฎาคม2560
งวด09 มิถุนายน2560
งวด08 พฤษภาคม2560
งวด07 เมษายน2560
งวด06 มีนาคม2560
งวด05 กุมภาพันธ์2560
งวด04 มกราคม2560
งวด03 ธันวาคม2559
งวด02 พฤศจิกายน2559
งวด01 ตุลาคม2559


งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 045 312232-4 ต่อ 701, 710, 711