หน้าหลัก  หน้าหลักงานวิจัย

โครงการ/งานวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ.2541-2555

ลำดับ
ปี
ชื่อโครงการ/งานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
1
2541
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
(สรรพสิทธิเวชสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2541)
นางสาวศุภวรรณ จึงจิตต์รัตน์
2
2541
การนำผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มาใช้ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของจังหวัดนครพนม
(วารสารอาหารและยา FDA JOURNAL หน้า 28-34)
นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
3
2542
ความคิดเห็นของบุคลากรห้องปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาลเขต 7 ต่อการประกันสุขภาพ (2542)
(ว กรมวิทย์ พ 2542, 42 (4))
นางสาวศุภวรรณ จึงจิตต์รัตน์
4
2543
การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ Vibrio cholerae (01/0139) ในอาหาร, น้ำ, น้ำแข็ง และเครื่องดื่ม
(วารสารสำนักงานควบคุมโรคเขต 7 ปีที่ 13 ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2543)
นายลิลิต อินทนา
5
2543
สถานการณ์การใส่สีในอาหารห้ามใส่สีในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี 2543 นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
6
2544
การพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี
(วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กันยายน 2544)
นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
7
2544
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในเขต 7
(วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2544)
นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
8
2544
การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี นางสาวกรรณิการ์ พุ่มทอง
9
2544
การตรวจหา seromakers ของไวรัสตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์ นางสาวกรรณิการ์ พุ่มทอง
10
2544
โครงการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันโรคปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทิศ จันทร์พันธ์
11
2544
โครงการเตรียมซีรั่มแห้งเพื่อศึกษาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก นายสุทิศ จันทร์พันธ์
12
2544
ยาแผนโบราณปลอดภัยในเขต 7 นายเสนีย์ พลราช
13
2544
การประกันคุณภาพยาที่จัดซื้อรวมของสถานบริการสาธารณสุขในเขต 7 นางสาวจริยา สุขผล
14
2544
การศึกษาคุณภาพของการละลายตัวของยา Prompt Phenytoin sodium capsules นางสาวจริยา สุขผล
15
2544
การศึกษาคุณภาพของการละลายตัวของยา Prompt Phenytoin sodium capsules นางสาวจริยา สุขผล
16
2544
โครงการศึกษาประยุกต์ใช้งาน TCBS Agar เป็นอาหารพิสูจน์และนำส่งเชื้อ Vibrio cholerae นางวิภาวดี เจียรกุล
17
2544
คุณภาพน้ำปลาในพื้นที่เขต 7 นางสาวสมพร สอนชัยญาติ
18
2544
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทในเขต 7 นางสาวสุจิตรา แสงโชติ,
นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
19
2544
การศึกษาปริมาณตะกั่วและเหล็กในน้ำบริโภคในชนบท อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี นางสาวจรรยารัตน์ พาวขุนทด
20
2544
โครงการพัฒนาคุณภาพนมโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2544 นายลิลิต อินทนา
21
2544
การศึกษาการกระจายตัวเชื้อของ Staphylococcus aureus บนกระดาษกรองด้วยวิธี Membrane Filter Technique นางสุดารัตน์ แก้วมณี
22
2544
การพัฒนาคุณภาพนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
(รายงานจากห้องปฏิบัติการ ว กรมวิทย พ 2544 (3) 260)
นายลิลิต อินทนา
23
2544
การพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภูมิปัญญาชาวบ้านด้านอาหาร นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง
24
2544
คุณภาพของน้ำปลาในพื้นที่เขต 7
(วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2547)
นางสมพร เอมโอษฐ์
25
2544
การพัฒนาชุดทดสอบ formaldehyde นายนภสพง ช่างสนิท
26
2545
ระบาดวิทยาของซีโรทัยป์ของเชื้อไวรัสเดงกีในจังหวัดอุบลราชธานี
(วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2545)
นางขวัญใจ วังคะฮาต
27
2545
การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน โดยวิธี Time-resolved Immunofluormetric Assay ใน 3 จังหวัด
(สรรพสิทธิเวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2545)
นายพงษ์ โภคสวัสดิ์
28
2546
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในเขต 7
(วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2546)
นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
29
2546
การประยุกต์ใช้แป้งข้าวโพดเป็นวัสดุทดสอบคุณภาพเครื่องปั่นไมโครฮีมาโตคริต
(วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 และ 3 พฤษภาคม-ธันวาคม 2546)
นายพงศ์ โภคสวัสดิ์
30
2546
การพัฒนาคุณภาพปลาส้มให้ปลอดดภัยในจังหวัดยโสธร นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
31
2547
การศึกษาค่าปกติของระดับวิตามินบี 1 ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาเทคนิค Microbiological Assay นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน
32
2547
ความผิดพลาดทางเพศในเขต 7 ปี 2538-2545 ผลจากห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี (วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2547) นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน
33
2547
การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดแห้งด้วย การประยุกต์ใช้ Hazard Analysis and Critical Control Point
(วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2547)
นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง
34
2548
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไข้หวัดนก นายสุทิศ จันทร์พันธ์
35
2548
การตรวจคัดกรองจากภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์ฮอร์โมน เพื่อป้องกันโรคปัญญาอ่อนในทารกแรกเกิด นายสุทิศ จันทร์พันธ์
36
2548
ค่าปกติของระดับน้ำนมมารดาในคนไทย กรณีศึกษาเทนิค Microbiological assay นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน
37
2548
ค่าปกติของระดับโฟเลตในซีรัมเม็ดเลือดแดงและเลือดรวมในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาเทคนิคMicrobiological assay นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน
38
2548
การตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพนมโรงเรียน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2547 งานอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
39
2548
การศึกษาสถานการณ์การใช้สีในกุ้งแห้ง จ.อุบลราชธานี นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
40
2548
การศึกษาชนิดและปริมาณวัตถุกันเสียที่ใช้ในเส้นก๊วยเตี๋ยวสดที่จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจรรยารัตน์ พาวขุนทด
41
2548
การตรวจวิเคราะห์โทลูอีนในตัวอย่างของกลาง โดยวิธี Headspace Gas Chromatography นางสุภาพรรณ องอาจณรงค์
42
2548
การตรวจสอบความถูกต้องและความไม่แน่นอนของการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์โดยวิธี Headspace Gas Chromatography นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง
43
2548
สถานการณ์การใช้สีห้ามใช้ในเครื่องสำอาง กลุ่มงานพิษวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
44
2548
การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์พร้อมการปรับเทียบเพียงครั้งเดียว นายพีรพงษ์ แสงประดับ
45
2549
ผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไข้หวัดนกปี 2549 นางสุทิศ จันทร์พันธ์
46
2549
การวิจัยพัฒนาชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย (น้ำมันทอดซ้ำ) นางสาวจรรยารัตน์ พาวขุนทด
47
2549
คุณภาพและความปลอดภัยของเส้นก๋วยเตี๋ยว นางสมพร เอมโอษฐ์
48
2549
การวิจัยและพัฒนาการผลิตปลาส้มปลอดสารไนเตรท-ไนไตรท์ ปี 2549 นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
49
2549
Determination of Urinary F 2 -Isoprostanes as an Oxidative Biomarker in Patients with Diabetes Mellitus Type 2 by Liquid Chromatography Electrospray Tandem Mass NARTNAMPONG, A.
50
2549
การวิเคราะห์ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือดซีรั่มโดยวิธี Headspace Gc นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง
51
2550
10 ปีกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและวิชาการกับการพัฒนาองค์การ นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
52
2550
VOLATILE OIL OF CURCUMA AERGINOSA ROXB. Senee Polrat
53
2550
การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา,
นางสาวจรรยารัตน์ พาวขุนทด
54
2551
การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมี นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
55
2551
พืชและสัตว์ที่มีพิษในชุมชนของพื้นที่เขต 14 นางวิภาวดี รากแก่น
56
2551
ห้องปฏิบัติการภาครัฐได้รับการรับรองตามาตรฐานสากล:กรณี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี นางวิภาวดี รากแก่น
57
2551
การศึกษาความชุกและอัตราการต้านต่อยา ปฏิชีวนะของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์และเชื้อที่เป็นสาเหตุของท้องร่วงอื่นๆ นางวิภาวดี เจียรกุล
58
2551
ไข้เลือดออกในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2550 นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน
59
2551
การตรวจวิเคราะห์พาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย 1 ปี 2549-2550 นายอดิชัย แสนทวีสุข
60
2551
การตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกเขตสาธารณสุขที่ 14 ปี 2547-2550 นายสุทิศ จันทร์พันธ์
61
2551
โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา : ยา Warfarin ปีงบประมาณ 2550 ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
62
2551
การศึกษาคุณภาพยา Loperamide Hydrochloride ชนิดแคปซูล ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร์
63
2551
การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพบางชนิดของสมุนไพรว่านมหาเมฆ นายเสนีย์ พลราช
64
2551
การศึกษาปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันและในอาหารทั่วไประหว่าง ปี 2548-2550 นางสาวดลยา บุญนิ่ม
65
2551
สถานการณ์ความปลอดภัยของหมูยอในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2550 นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
66
2551
สถานการณ์การตกค้างของสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในเนื้อสุกรที่จำหน่ายในเขต 14 (พ.ศ.2548-2550) นางสาวจรรยารัตน์ พาวขุนทด
67
2551
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บระดับชุมชน ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี นายลิลิต อินทนา
68
2551
การวิจัยและพัฒนาการผลิตปลาส้มปลอดสารไนเตรท-ไนไตรท์ นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
69
2551
ปริมาณวัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในเส้นก๋วยเตี๋ยว นางสมพร เอมโอษฐ์
70
2551
โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน “ชุดทดสอบเครื่องสำอาง” นางประคอง นิลวิเชียร
71
2551
Determination of Urinary 8-Hydroxy-2’-deoxyguanosine by High Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection NARTNAMPONG, A.
72
2551
โครงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในทราย (ทีมีฟอส) กำจัดลูกน้ำยุงลาย นางถิรดา องอาจณรงค์
73
2551
โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยน้ำดื่มในโรงเรียน นางโชติกา องอาจณรงค์
74
2551
การจัดการความรู้เครื่องมือผลักดันนโยบายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนให้บรรลุผล : กรณีน้ำดื่มในโรงเรียน นางถิรดา องอาจณรงค์
75
2551
การป้องกัันอันตรายจากสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำดื่มโรงเรียน : ประสบการณ์การจัดการเชิงนโยบาย นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร,
นางโชติกา องอาจณรงค์
76
2551
การประเมินความเสี่ยงการได้รับสัมผัสตะกั่วจากการบริโภคน้ำในเครื่องทำน้ำเย็น กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและโรงเรียนสมเด็จ จังหวัดอุบลราชธานี นางโชติกา องอาจณรงค์
77
2552
คุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (ลูกชิ้น ไส้กรอกและฮอทดอก) ที่จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
78
2553
รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากรและค่าใช้จ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
79
2553
การประเมินกระบวนการดำเนินงานและผลการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
80
2554
รายงานผลโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพและมาตรฐานบริการด้านยา ปีงบประมาณ 2554 ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
81
2555
โครงการขยายขอบข่ายและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ปี 2555 นางวิภาวดี รากแก่น
82
2555
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข เขต13 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตรับผิดชอบศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (อุบลราชธานี) ปีงบประมาณ 2555 นางขวัญใจ วังคะฮาต
83
2555
โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายพีรพงษ์ แสงประดับ
84
2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน นายเสนีย์ พลราช,
นางกนกวรรณ มุจรินทร์
85
2555
โครงการการศึกษาและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของปริมาณ น้ำตาล ไขมันและโซเดียมในขนมเด็ก
86
2555
โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา
87
2555
โครงการการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในพื้นที่เขต 13